Archive for the ‘جزوات حسابداری’ Category

انواع شرکتها

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۲۳ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

بر اساس ماده ۲۰ قانون تجارت شرکتهای تجاری به هفت قسم می باشند که در این مطلب مختصری در مورد آنها مطالبی ارائه می شود.

انواع شرکت ها

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۲۳ - ۱۳۹۷ ۰ Comment

طبق ماده ۲۰ قانون تجارت شرکتهای تجاری به هفت قسم می باشند.

جزوه درس حسابداری۱(حسابداری خدماتی و بازرگانی)

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۱۳ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در این مطلب جزوه حسابداری شرکتهای خدماتی و بازرگانی ارائه می شود

جزوه درس اصول ۱(حسابداری خدماتی و بازرگانی)

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۱۳ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
دسته بندی: جزوات حسابداری

مختصری از حسابداری پیمانکاری و اجاره ها

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آذر - ۱۷ - ۱۳۹۵ ۰ Comment
1111

در این قسمت مختصری از حسابداری پیمانکاری و اجاره ها که از کتاب مباحث جاری پیام نور گرفته شده است ارائه می گردد

دسته بندی: جزوات حسابداری

تبلیغات